Havenbedrijf Gent investeert in nieuwe kaaien aan ArcelorMittal Gent

Op maandag 26 september startte het Havenbedrijf Gent met de bouw van een kaaimuur. De nieuwe kaai zal de aanvoer van schroot en de afvoer van slakken via het kanaal mogelijk maken. Deze investering draagt bij tot een duurzamer transport per zee- en binnenschip. Het Havenbedrijf Gent investeert 7,2 miljoen euro in de nieuwe kaaimuur. ArcelorMittal Gent draagt 0,6 miljoen euro bij. Eind september 2017 zullen de eerste schepen kunnen afmeren.

nieuwe kaaimuur

Investeren in infrastructuur
De nieuwe 220-meter lange kaaimuur aan het Kanaal Gent-Terneuzen wordt gebouwd ten zuiden van onze huidige kaaimuur. Een deel dient voor de aanvoer van schroot dat gebruikt wordt bij de productie van staal. Een ander deel wordt gebruikt voor de afvoer van hoogoven- en staalslakken per binnen- en zeeschip. Hoogovenslak wordt als een bijproduct van de staalproductie voor de productie van hoogovencement aangewend. Staalslak is ook een bijproduct van het staalproductieproces en wordt gebruikt voor waterbouwkundige werken of voor de duurzame verharding van parkeerterreinen, wegen, paden en opritten.
De kaaimuur zal 40 meter ver in het water steken en blijft hiermee buiten de vaarweg op het kanaal. De totale oppervlakte van de aanpalende betonnen bevloering op de wal bedraagt 8.800m².

Investeren in duurzaamheid
Deze nieuwe kaaimuur is eveneens een investering in duurzaamheid. We optimaliseren het bestaande schroottransport door zoveel mogelijk via binnenvaart en zeevaart aan te voeren in plaats van via vrachtwagens. Dit spaart jaarlijks 5.000 vrachtwagentransporten voor schroot uit. De slakkenkade brengt een optimalisatie van het interne transport met zich mee en maakt het mogelijk de slakken rechtstreeks in zeeschepen te laden. Hierdoor is er een vermindering van de CO2-uitstoot.

Nieuwe manier van investeren in infrastructuur
Deze investering getuigt van een wederzijds vertrouwen tussen het Havenbedrijf en ArcelorMittal Gent in een lange, duurzame toekomst. Het sluit ook aan bij de ambitie van het Havenbedrijf om voor bestaande bedrijven te voorzien in aangepaste haveninfrastructuur en in een betere nautische bereikbaarheid en toegang tot de haven.
De bouw van deze kaaimuur is daarnaast ook een vernieuwende manier van investeren voor het Havenbedrijf. Veelal wordt de infrastructuur gebouwd op basis van prognoses waarna investeerders worden aangetrokken, zoals bijvoorbeeld bij het Kluizendok. In dit geval wordt er haveninfrastructuur gebouwd aan een bestaand bedrijf. Deze infrastructuur kan in de toekomst ook voor andere bedrijven worden gebruikt.