Beleid Milieu, Energie en Circulariteit van ArcelorMittal Belgium

Beleid Milieu, Energie en Circulariteit van ArcelorMittal Belgium

ArcelorMittal Belgium ontwikkelt en produceert vlakstaal in diverse kwaliteiten, al dan niet bekleed, alsook bijproducten die tijdens het staalproductieproces ontstaan. Dit gebeurt met aandacht voor alle milieuaspecten, zowel tijdens het productieproces zelf als gedurende de volledige levenscyclus van de eindproducten.

ArcelorMittal Belgium wil op het vlak van duurzaamheid toonaangevend zijn in de industriële wereld en heeft de ambitie om sneller en breder te gaan dan het Klimaatakkoord van Parijs. ‘Milieu en Energie’ is daarom de eerste van drie strategische assen van onze organisatie. Om op dit vlak onze activiteiten te optimaliseren en onze prestaties continu te blijven verbeteren, hanteren we de WCM-methodiek gecombineerd met managementsystemen die voldoen aan de normen ISO 14001, ISO 50001 en Responsible Steel.

Ten behoeve van de huidige en de toekomstige generaties streven wij in al onze activiteiten naar:

• het vermijden van hinder voor onze buren en de bescherming van het milieu tegen verontreiniging
• het bereiken van de hoogst mogelijke energie-efficiëntie in onze productieprocessen
• een duurzame aanwending van de natuurlijke voorraden grondstoffen en hulpbronnen en het maximaal inzetten op circulariteit

We willen leiderschap tonen in het continu duurzamer en competitiever maken van staal en daarom vraagt het managementcomité aan alle medewerkers om in hun werkzaamheden steeds volgende principes te integreren:

 1. We stellen ‘duurzame productie’ centraal, waarbij een voortdurend evenwicht tussen milieu, economie en sociaal welzijn wordt nagestreefd.
 2. Voortdurende verbetering van onze milieu- en energieprestaties en een maximale voorkoming van hinder voor onze buren en nadelige effecten voor het milieu.
  In dit kader is het bijvoorbeeld verboden om productieafvalstoffen of -reststoffen te dumpen in onze grachten, riolen of in het kanaal of om die onbeheerd achter te laten
  op of in de bodem. We handelen preventief om milieuincidenten zoveel mogelijk te vermijden.
 3. Ontwikkeling, toepassing en verbetering van productiemethodes met een zo laag mogelijke milieuimpact, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo
  hoog mogelijke recirculatiegraad. Energie-efficiëntie vormt een belangrijk aandachtspunt bij de studie, het ontwerp en de aankoop van nieuwe installaties en
  apparatuur.
 4. Ontwikkeling en vervaardiging van producten met goede eigenschappen op gebied van milieu, energie-efficiëntie en circulariteit tijdens de volledige levenscyclus en dit in
  nauwe samenwerking met klanten en leveranciers.
 5. Efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen en energie in al zijn vormen in alle activiteiten. We werken met een efficiënt energiebeheersysteem met als doel het
  specifieke energieverbruik van onze processen continu te verminderen.
 6. Engagement van alle medewerkers, en van het management in het bijzonder, tot een milieuvriendelijke, energie-efficiënte productie en de naleving van de
  wettelijke verplichtingen en alle andere aangegane verbintenissen. Het management voorziet in de middelen die nodig zijn om de vooropgestelde doelstellingen op
  gebied van milieu, energie en circulariteit te bereiken.
 7. We bevorderen een milieu- en energiebewuste houding door informatie en opleiding en het delen van goede praktijken. We zorgen ervoor dat we steeds over de
  nodige informatie beschikken om onze operationele doelstellingen te halen. We moedigen alle medewerkers aan om mee te zoeken naar verbeterpotentieel.
 8. We communiceren transparant en open met alle belanghebbenden. We gaan – waar dit zinvol of nuttig is voor het bereiken van onze doelen – partnerschappen aan
  met andere bedrijven of organisaties.

Download hier de beleidsnota Milieu, Energie en Circulariteit: icoon PDF