Privacykennisgeving jobstudenten

Privacykennisgeving voor kandidaat-jobstudenten

Gelieve deze Privacykennisgeving aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Deze Privacykennisgeving is opgesteld als een Q&A (‘Vragen & Antwoorden’) lijst.

1. Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit (hierna: ‘ArcelorMittal’):

ArcelorMittal Belgium nv
Keizerinlaan 66
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0400.106.291
Contact.belgium@arcelormittal.com

2. Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw kandidatuur voor een tewerkstelling in ons bedrijf als jobstudent en, indien deze kandidatuur tot het begin van een selectieprocedure leidt, wordt er een profiel van u aangemaakt, wat betekent dat ArcelorMittal alle nodige gegevens zal verwerken die vereist zijn om uw kandidatuur te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke tewerkstelling als jobstudent.

De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan uw tewerkstelling als jobstudent en het is in het gerechtvaardigd belang van ArcelorMittal, i.e. het belang om u te beoordelen alvorens uw kandidatuur te weerhouden, wat ons eveneens in uw belang lijkt of alleszins weegt dit niet op tegen ons belang.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing om uw kandidatuur te weerhouden, zullen we uw persoonsgegevens doorgeven aan het uitzendkantoor Randstad die met u een arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten zal sluiten. Wij zullen uw persoonsgegevens dan verder verwerken als gebruiker in het kader van uw tewerkstelling via Randstad bij onze onderneming.

In het geval van een beslissing om uw kandidatuur niet te weerhouden, zullen we uw persoonsgegevens bewaren gedurende een welbepaalde periode (zie punt 7) in het gerechtvaardigd belang van ArcelorMittal, met name om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden.

Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres, RRN, …);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,…);
 • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt (bvb. opgenomen in uw CV);
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige studentenjobs, bijzondere projecten, …) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, …);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

4. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

HR en uw beoogde leidinggevende(n) zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

In geval wij uw kandidatuur weerhouden, zullen wij uw persoonsgegevens doorsturen naar het uitzendkantoor Randstad met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst als uitzendkracht.

We sturen uw gegevens niet door naar andere partijen.

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

5. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten mijn land van verblijf?

ArcelorMittal maakt deel uit van een wereldwijde groep. Omwille van uw kandidatuur kan het noodzakelijk zijn dat een verbonden entiteit van ArcelorMittal die gelegen is in de EER toegang nodig heeft tot uw persoonsgegevens om deze te verwerken en/of te bewaren.

6. Zal ArcelorMittal geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

ArcelorMittal stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven. ArcelorMittal baseert haar beslissing om uw kandidatuur al dan niet te weerhouden niet uitsluitend op een geautomatiseerde gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

Indien uw kandidatuur niet weerhouden wordt, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende acht jaar na het einde van de selectieprocedure voor de doeleinden die hierboven onder 2 besproken worden.

8. Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens door ArcelorMittal?

U kunt op ieder moment ArcelorMittal contacteren voor bijstand bij de sollicitatie of het beheer van uw persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om ArcelorMittal op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • Inzage van uw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens mochten deze niet accuraat worden bijgehouden.
 • Uw persoonsgegevens te laten wissen van zodra er in hoofde van ArcelorMittal geen rechtmatige grond (meer) voorhanden is om ze te verwerken.
 • Beperking m.b.t. de gegevensverwerking indien u de verwerking of de juistheid van de verwerkte gegevens zou betwisten of indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden met het oog op een mogelijke rechtsvordering terwijl ArcelorMittal ze niet meer nodig heeft in het licht van de onder punt 2 vermelde doeleinden.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen verwerkingen waartoe ArcelorMittal zich in punt 2 zou gebaseerd hebben op het gerechtvaardigd belang. ArcelorMittal zal de verwerking dan staken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zouden bestaan voor een verdere verwerking. Zo zult u bijvoorbeeld een bezwaar kunnen aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens na een niet-weerhouden kandidatuur. In dat geval zal ArcelorMittal uw gegevens onmiddellijk wissen en de verdere verwerking stopzetten.

U hebt daarnaast ook het recht om – indien u meent dat ArcelorMittal niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld – een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens, uw rechten of toelichting bij deze kennisgeving, dan kan u steeds met ons contact opnemen. Uw contactpersoon bij ArcelorMittal is de Data Protection Officer (dpo.amb@arcelormittal.com).

9. Wijzigingen

We behouden het recht voor om deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.