Beleid Gezondheid en Veiligheid van ArcelorMittal Belgium

Beleid Gezondheid en Veiligheid van ArcelorMittal Belgium

Onze inzet voor de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers, zowel tijdens als buiten het werk, is een onderdeel van onze belofte om samen aan een betere en duurzame toekomst te werken.

Wij geloven in de volgende principes als leidraad voor onze acties:

 1. Alle kwetsuren en ziektes die rechtstreeks met het werk te maken hebben, kunnen en moeten we voorkomen.
 2. Het management is verantwoordelijk voor de gezondheid- en veiligheidsprestaties.
 3. In ons streven naar uitmuntendheid inzake gezondheid en veiligheid zijn communicatie, betrokkenheid en opleiding van alle medewerkers van essentieel belang.
 4. Iedereen moet continu zijn rol spelen in het voorkomen van kwetsuren en ziektes.
 5. Uitmuntendheid inzake gezondheid en veiligheid ondersteunt uitstekende bedrijfsresultaten.
 6. Gezondheid en veiligheid moeten geïntegreerd zijn in alle managementprocessen.
 7. Productbeheer moet gericht zijn op het elimineren van gezondheids- en milieueffecten voor klanten.

We zullen intens werken aan ons doel om nul ongevallen en kwetsuren te hebben. Om dit te bereiken – via ons Veiligheidsmanagementsysteem, inclusief het continueverbeteringsprincipe – zullen we:

 1. Gezondheids- en veiligheidsrisico’s identificeren, evalueren en elimineren om zo tot een beheersing van alle gevaarlijke omstandigheden te komen.
 2. Een efficiënt preventieproces implementeren om kwetsuren en ziektes die met het werk te maken hebben te voorkomen.
 3. Bouwen aan een ondersteunende cultuur die vertrekt vanuit zichtbaar leiderschap met duidelijke verantwoordelijkheden.
 4. Iedereen een efficiënte opleiding geven zodat we in staat zijn het werk veilig uit te voeren.
 5. Alle incidenten onderzoeken en preventiemaatregelen nemen om herhaling te vermijden.
 6. Bouwen aan een cultuur waarbij het werk wordt stilgelegd als het niet veilig is.
 7. Meetbare doelstellingen bepalen en de vooruitgang opvolgen door middel van regelmatige audits en rapportering.
 8. Volledig voldoen aan alle wettelijke en andere van toepassing zijnde voorschriften.
 9. Noodprocedures actualiseren en testen.

Om te slagen, vereist dit beleid de betrokkenheid en het engagement van al wie voor en met ons werkt.

Download hier de beleidsnota Gezondheid en Veiligheid: icoon PDF