Beleid HR en Digitalisatie van ArcelorMittal Belgium

Beleid HR en Digitalisatie van ArcelorMittal Belgium

We hebben als missie om enerzijds de noden van onze organisatie en stakeholders te ondersteunen op korte en lange termijn en anderzijds om een werkomgeving te creëren waar mensen graag werken, zich kunnen ontwikkelen en hun eigenheid kunnen behouden. Wij wensen zorg te dragen voor hun welbevinden, rekening te houden met hun noden op elk moment van hun leven en loopbaan en te bewaken dat ieder respectvol behandeld wordt.

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij hun competenties continu bijschaven, elkaars verschillen omarmen, zorg dragen voor elkaar en onze algemene bedrijfswaarden respect, openheid, samenwerking en subsidiariteit hoog in het vaandel dragen. Wij ondersteunen dit met een open en transparante communicatie en overleg met de medewerkers en alle stakeholders. Ter ondersteuning van dit alles zetten wij sterk in op digitalisatie.

Wij geloven in de volgende principes om dit te realiseren:

  • Wij willen een inclusieve werkomgeving waar iedereen dezelfde rechten en gelijkheid in mogelijkheden moet hebben ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst, nationale of etnische afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst, geslacht. Gedrag dat ingaat tegen deze principes wordt niet getolereerd.
  • Wij willen de geprefereerde werkgever zijn voor onze huidige en toekomstige medewerkers die inspeelt op de nieuwe tendensen van onze samenleving.
  • Om aan de noden van de organisatie te voldoen, willen wij het potentieel van onze medewerkers maximaal benutten en daartoe de talenten van onze medewerkers flexibel inzetten om voldoende wendbaar te zijn en proactief met verandering te kunnen omgaan. Wij willen onze medewerkers uitdagen en ondersteunen om hun loopbaan volgens hun potentieel en ambities uit te bouwen. Wij willen op een flexibele manier de mensen inzetten waar de nood het hoogst is.
  • Wij willen ook rekening houden met de persoonlijke ambities en werkvoorkeuren van medewerkers, de verschillende levensfases van de medewerker en een beleid voeren dat werkbare jobs bespreekbaar maakt om het welzijn en de vitaliteit te realiseren op langere termijn.
  • Wij staan open voor een constante ontwikkeling van onze medewerkers. Enerzijds willen wij als organisatie investeren in opleidingen en anderzijds willen wij onze medewerkers stimuleren om hun talenten en competenties te ontwikkelen om een brede inzetbaarheid te ondersteunen.
  • We streven naar een cultuur waarbij wederzijdse verwachtingen gedeeld worden en deze worden afgetoetst aan de realiteit. Feedback is hierbij een belangrijk hulpmiddel. De medewerkers en leidinggevenden zijn geïnformeerd en weten welke middelen ter beschikking staan om enerzijds de loopbaan in eigen handen te nemen en anderzijds de ondersteuning te bieden waar nodig.
  • Wij zetten in op een open en transparante communicatie naar onze medewerkers, leidinggevenden, sociale partners en alle andere stakeholders. Wij stimuleren overleg en bottom-upideeën op alle niveaus.
  • Wij willen een werkomgeving uitbouwen waar onze werknemers graag werken, waar aandacht is voor veerkracht en begeleiding bij moeilijke levensfases, maar ook consequent wordt opgetreden bij ongewenst gedrag, ondermaatse prestaties, en inbreuken tegen gemaakte afspraken.
  • Wij streven naar een partnership met alle afdelingen om onze wederzijdse noden en acties te delen.
  • Wij zorgen voor een continue optimalisatie van onze processen en systemen. Wij zetten in op digitalisatie om onze processen goed te onderbouwen met data en analyse, een adequate service en opleiding te verlenen aan alle medewerkers en de afdelingen, en continu in contact te blijven met externe belanghebbenden, kandidaten en partners.

Download hier de beleidsnota HR en digitalisatie: icoon PDF