Biologische waterzuivering

 • Biologische waterzuivering van topniveau

  In de cokesfabriek te Gent zetten we steenkolen om in cokes. Tijdens dat proces wordt met organische polluenten vervuild afvalwater gevormd. Die polluenten worden microbiologisch afgebroken in een waterzuiveringsinstallatie die tot de Europese top behoort.

  Biologische waterzuivering

  De waterzuivering verloopt in twee stappen: eerst worden de polluenten microbiologisch afgebroken in zuurstofinjectiebekkens tot water, CO2 en andere nitraten, daarna worden de nitraten uit het afvalwater omgezet in stikstof.

  Bacteriën aan het werk

  De micro-organismen die het afvalwater biologisch zuiveren, zijn “afvaletende” bacteriën die de vervuilende componenten in het water aanpakken. Verschillende bacteriënfamilies werken daarvoor samen. Onderstaande tabel illustreert dat.

  Aangeboden vuilvracht omgevormd door volgens de chemische reactie omgezet tot
  C6H5OH (fenolen) Organische bacteriën
  (familie pseudomonas)
  C6H5OH + 7O2 → 6CO2 + 3H2O + energie
  Organische koolstof en nitraten Organische bacteriën
  (familie pseudomonas)
  C + 2NO3 + 2H+ → N2 + 5/2O2 + H2O + CO+ energie
  S2O3 (thiosulfaten) Chemolithotrofe bacteriën
  (familie thiobacillus)
  S2O3 +2O2 + H2O → 2SO4 + 2H+ + energie
  CNS (thiocyanaten) Chemolithotrofe bacteriën
  (familie thiobacillus)
  CNS- + 2O2 + 2H2O → SO2 + NH4 + NH4 + CO2 + energie
  NH4 (ammonium) Chemolithotrofe bacteriën
  (familie nitrosomonas)
  NH4 + + 3/2 O2 → NO2 + H2 + 2H+ + energie
  NO2 (nitriet) Chemolithotrofe bacteriën
  (familie nitrobacter)
  NO2 + ½ O2 → NO3 + energie

  Gesloten kringloop

  In het eindbezinkingsbekken van de biologische waterzuiveringsinstallatie worden de micro-organismen zo veel mogelijk gescheiden van het gezuiverde water.

  Het slib dat zich vormt, wordt voor het grootste gedeelte afgeschraapt en teruggestuurd naar de zuurstofinjectiebekkens van de waterzuiveringsinstallatie. Ongeveer 20% van het slib wordt ingedikt en afgevoerd naar de kolentoevoer van de cokesoven, zodat het slib samen met de kolen in de cokesovens wordt verwerkt. Zo bekomen we een gesloten afvalstroom zonder hinder voor het milieu.

 • Meer procesinnovatie