Milieuprijzen ArcelorMittal Gent uitgereikt

Op zaterdag 20 september reikte ArcelorMittal Gent in het Universiteitsforum (UFO) in Gent de milieuprijzen 2014 uit. Dat gebeurde naar aanleiding van de plechtige proclamatie van de afgestudeerden van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

ArcelorMittal Gent reikt jaarlijks milieuprijzen uit

Al sinds 1995 reiken we milieuprijzen uit aan de beste afstudeerwerken die een milieurelevant onderwerp behandelen in de studierichtingen “Bio-ingenieur” en “Master in Environmental Sanitation” aan de Universiteit Gent.

Categorie “Bio-ingenieur”

In de categorie “Bio-ingenieur” ging de milieuprijs dit jaar naar Robin Michelet, voor zijn eindwerk ““Model-based analysis of electrochemical systems for sulfide recovery”.

Het chemisch element zwavel (S) kent onder verschillende vormen een groot aantal toepassingen in de industrie en de landbouw. Natriumwaterstofsulfide (NaHS) wordt bijvoorbeeld gebruikt in de papierindustrie als bron voor zwavel om hout om te vormen tot pulp. Zwavel komt onder de vorm van sulfiden in heel wat afvalstromen voor en die sulfiden moeten omwille van hun giftige aard zo veel mogelijk verwijderd worden.

De dreigende uitputting van natuurlijke voorraden dwingt ons vandaag over te gaan tot de herwinning van grondstoffen uit afvalstromen (= circulaire economie). Elektrochemie maakt het mogelijk om de sulfiden uit de afvalstromen te verwijderen en bovendien in geconcentreerde vorm terug te winnen. Het gebrek aan kennis over wat er zich juist allemaal afspeelt in dergelijke elektrochemische systemen is één van de grootste belemmeringen om ze op industriële schaal te kunnen toepassen. Robin Michelet heeft een modelgebaseerde analyse uitgevoerd om de elektrochemische oxidatie van sulfide tot zwavel op verglaasde koolstof te onderzoeken. Zijn onderzoek levert kennis die kan bijdragen tot een algemene methode voor modelgebaseerde analyse van elektrochemische systemen.

Categorie “Master in Environmental Sanitation”

 Volgens de jury was het beste afstudeerwerk in de categorie “Master in Environmental Sanitation” dat van Long Tuan Ho, afkomstig uit Vietnam. De titel van zijn scriptie luidt “Modelling and simulation of simultaneous ammonium and methane removal in aerobic granular sludge reactors”.

Broeikasgassen zoals CO2, N2O (lachgas) en CH4 (methaan) komen vrij bij afvalwaterzuiveringinstallaties. Ook al is het aandeel van N2O en CH4 in de hoeveelheid broeikasgasemissies relatief klein, toch dragen zij aanzienlijk bij tot het broeikaseffect.

Long heeft een wiskundig model opgezet voor een veelbelovende techniek waarmee mogelijk simultaan stikstof en opgelost methaan kunnen worden verwijderd uit de restwaters van afvalwaterzuiveringinstallaties. In die techniek wordt onder meer een vrij recent ontdekte bacteriesoort aangewend om het opgeloste methaan af te breken. Met dat model heeft hij vervolgens allerhande simulaties uitgevoerd om enerzijds de haalbaarheid van de techniek te onderzoeken en anderzijds de invloed te bestuderen van een aantal operationele parameters op de performantie van een dergelijk systeem.

Steun aan wetenschappelijk onderzoek

Jan Cornelis, hoofd interne en externe communicatie, feliciteerde de twee laureaten en overhandigde hen elk een certificaat en een bankcheque. Door deze milieuprijzen toe te kennen, willen we als bedrijf milieurelevant onderzoek verder stimuleren.