Natuurlijke rijkdommen

Efficiënt omgaan met natuurlijke rijkdommen

 • Efficiënt omgaan met natuurlijke rijkdommen

  Als basisindustrie maakt ArcelorMittal Gent gebruik van grote hoeveelheden ertsen, toeslagstoffen, energie en water. Eén van de speerpunten van ons milieubeleid is het efficiënte gebruik van natuurlijke bronnen en energie. Daarom investeren we ten eerste in ons productieapparaat zodat we op een efficiënte manier staal maken. Daarnaast proberen we ook alle stoffen die in het proces worden gebruikt om te zetten in producten die van nut kunnen zijn. We onderscheiden daarbij:

  1. bijproducten
  2. reststoffen
  3. afvalstoffen

  Bijproducten

  Bijproducten kunnen opnieuw als grondstof worden gebruikt of dienen als synthetisch eindproduct als alternatief voor natuurlijk gesteente. Een belangrijke vorm van bijproducten zijn de vloeibare slakken die bij hoge temperaturen worden gevormd in de hoogovens en de staalfabriek. De slakken afkomstig van de hoogoven kunnen we verwerken tot hoogovenzand, dat door de cementindustrie gebruikt wordt als alternatief voor klinker. De vloeibare slakken afkomstig van de staalfabriek kunnen, afhankelijk van specifieke kenmerken zoals de viscositeit of de temperatuur, worden omgevormd tot LD-grind. LD-grind wordt in de wegenbouw gebruikt als alternatieve grondstof voor porfier. Staalslak die niet kan worden omgevormd tot LD-grind, kan dienen voor de duurzame verharding van bijvoorbeeld wegen en opritten en zelfs voor waterbouwkundige werken, zoals de oeverversteviging van de Westerschelde.

  ArcelorMittal Gent produceert zelf ook drie gassen:

  1. cokesgas in de cokesfabriek
  2. hoogovengas in de hoogovens
  3. convertorgas in de staalfabriek

  Die gassen zijn energierijk. We recupereren en zuiveren ze, en gebruiken ze in onze eigen processen als brandstof ter vervanging van aardgas. Cokesgas wordt volledig intern verbruikt. Daarvoor scheiden we eerst de teer, benzol en zwavel af die in het cokesgas aanwezig zijn. Die producten worden als grondstof gebruikt in de chemische industrie. Hoogovengas en convertorgas worden deels intern verbruikt. De hoeveelheid gas die we niet zelf kunnen gebruiken, wordt in de nabijgelegen centrale van Electrabel omgezet in elektriciteit.

  Reststoffen

  Reststoffen zijn voornamelijk ijzeroxide- en koolstofhoudende residuen (stoffen en slibs) die onvermijdelijk gevormd worden tijdens onze productieprocessen en die afgescheiden worden uit een gas- of waterstroom in onze stofafscheidings – of waterbehandelingsinstallaties. We proberen ze maximaal terug in te zetten, maar houden daarbij rekening met procestechnische vereisten en met hun eventuele impact op het milieu. Door die stoffen opnieuw te gebruiken, besparen we op dure grondstoffen, zoals ijzererts en kolen, gaan we efficiënter om met natuurlijke rijkdommen en vermijden we dat we materiaal moeten storten.

  Op meerdere plaatsen in het productieproces ontstaat er ook schroot, bijvoorbeeld aan de kantscharen in de koudwalserijen, waar we de rollen op maat knippen. Zowel intern gerecycleerd als extern aangekocht schroot wordt ingesmolten in de convertor van de staalfabriek, waar we van ruwijzer vloeibaar staal maken. Voor reststoffen die we niet intern kunnen hergebruiken, zoeken we naar mogelijkheden om ze in andere sectoren nog nuttig te laten aanwenden.

  Afvalstoffen

  Afvalstoffen ten slotte zijn stoffen waarvoor het niet zo evident is om ze te hergebruiken. Die zamelen we selectief in en voeren we vervolgens via erkende verwerkers af. Denk aan proper houtafval, PMD en klein, gevaarlijk afval.

  Het afvalstoffencentrum van Chatqueue verzamelt de bijproducten en het afval afkomstig van de productiesites van ArcelorMittal Liège. De site van Chatqueue is EMAS-gecertificeerd (Eco Management and Audit Scheme).

 • Lees meer